Plnění obálek doma od 8,50 Kč za kus!

Obchodní a dodací podmínky

1) Provozovatelem webových stránek www.obalky-vydelek.cz (dále jen "web") a na nich prezentovaného obchodního systému Plnění obálek (dále jen "systém") je Tomáš Velcl, IČO 74855093, zapsaný v živnostenském rejstříku MěÚ Šumperk, dále jen "provozovatel". Do systému se může zaregistrovat každý návštěvník webu, který je starší 18 let a pobývá na území České republiky, a tím se stát spolupracovníkem provozovatele, dále jen "spolupracovník".

2) Prostřednictvím webu, v podstránce Registrace může spolupracovník provést registraci do systému a zároveň objednávku služeb a startovní sady (dále jen "registrace") obsahující potřebné tiskové podklady a dokumenty. Obsah první zásilky neboli startovní sady (dále jen "sada") je podrobně specifikován v odstavci 8 těchto podmínek.

3) Spolupracovník provede registraci vyplněním a odesláním registračního a objednávkového formuláře, dále jen "formulář". Při vyplňování formuláře na webu je spolupracovník povinen uvést platné kontaktní údaje a správnou dodací adresu pro bezproblémové dodání sady.

4) Spolupracovník uhradí částku 990,- Kč za registraci do systému, poskytnutí služeb a zaslání sady předem na účet provozovatele, a to převodem, poštovní poukázkou typu A či vkladem v České spořitelně. Poštovné a balné je již zahrnuto v ceně. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty, fakturu vystaví po uhrazení platby a na vyžádání ji zašle spolupracovníkovi v elektronické podobě.

5) Všechny potřebné údaje k platbě jsou spolupracovníkovi zaslány na zadaný e-mail ihned po vyplnění a odeslání formuláře. Spolupracovník je povinen označit platbu přiděleným variabilním symbolem (VS), který je uveden společně s dalšími platebními údaji ve zprávě potvrzující provedenou registraci.

6) Provozovatel vyřizuje pouze řádně dokončené a uhrazené registrace. Neuhrazením požadované platby do 30 dnů od provedení registrace se registrace automaticky považuje za zrušenou.

7) Částka zahrnuje služby poskytnuté provozovatelem (tj. zpracování registrace a zařazení do systémové databáze; příprava podkladů, smluvní a pracovní dokumentace, tím zřízení pracovní činnosti a započetí spolupráce; budoucí asistence při výkonu činnosti) a zaslání sady.

8) Sada obsahuje kompletní tiskové podklady a dokumenty potřebné pro okamžité zahájení činnosti, tj. podrobné instrukce a doporučený pracovní postup formou inzerce, poukaz pro bezplatný odběr prvního paketu s obchodním a propagačním materiálem k plnění (dále jen "materiál"), vzorové materiály s aktuálními nabídkami, průvodku k proplacení naplněných obálek a dva výtisky smlouvy o spolupráci. V pracovní dokumentaci je uveden systém odměňování, termíny a forma výplat, včetně motivačních prémií.

9) Uvedená sada slouží spolupracovníkovi jako podklad k vykonávání samostatně výdělečné činnosti prováděné formou domácí práce, která zahrnuje aktivní prezentaci partnerských nabídek výdělečných činností, např. reklamní inzercí, následné plnění ofrankovaných a nadepsaných obálek, získaných od potenciálních zájemců o prezentované nabídky, přidělenými materiály a odeslání provozovateli k proplácení.

10) Objednaná sada je odeslána nejpozději do 14 dnů po připsání příslušné platby na účtu provozovatele, a to výhradně prostřednictvím České pošty. Sada je zaslána klasickou poštovní zásilkou na dodací adresu spolupracovníka. K termínu je nutno přičíst aktuální dodací lhůtu České pošty (1 až 4 pracovní dny).

11) Odesláním sady (obyčejně nebo doporučeně) se objednaná služba považuje za poskytnutou. Nepřijetí sady, nevyzvednutí v úložní době na dodací poště nebo vrácení zásilky poštou zpět (např. z důvodu neplatné adresy spolupracovníka) není důvodem k vracení provedené platby za uskutečněné služby.

12) Jestliže sada nebude v uvedeném termínu spolupracovníkovi doručena (např. ztráta při přepravě nebo chybně zadaná adresa), je spolupracovník povinen obeznámit provozovatele a vše bude odesláno znovu, doporučenou zásilkou a na náklady provozovatele.

13) Provozovatel odpovídá za řádně poskytnuté služby specifikované v odstavci 7 těchto podmínek a dále za to, že obsah sady při převzetí nemá žádné vady a je kompletní. V případě dodání poškozených, nečitelných nebo neúplných podkladů či dokumentů vzniká nárok na výměnu za nové. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, a to písemně na korespondenční adrese nebo sídle provozovatele či na adrese elektronické pošty. Spolupracovník uvede rozsah vady, číslo registrace a své kontaktní údaje. Reklamovat poskytnuté služby lze nejpozději do 6 měsíců od data doručení sady. Provozovatel garantuje vyřízení reklamace do 20 dnů od uplatnění reklamace.

14) Spolupracovník prohlašuje, že výslovně požádal, aby provozovatel započal s poskytnutím služeb ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení, zároveň bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení, pokud není ujednáno jinak. Výslovný souhlas dává odesláním formuláře.

15) Spolupracovník má tímto právo nad rámec zákona odstoupit od spolupráce a poskytnutých služeb ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí sady, a to zasláním písemného odstoupení, jehož vzor je součástí podmínek na webu, a vrácením kompletní sady s nepodepsanými smlouvami řádně zpět do 14 dnů od odstoupení na korespondenční adresu nebo sídlo provozovatele. V takovém případě je účtován stornopoplatek 190,- Kč, který je provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spolupracovníka na vrácení uhrazené platby. Zbylou část finančních prostředků vrátí provozovatel do 14 dnů od odstoupení na účet nebo adresu spolupracovníka. Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než spolupracovník vrátí kompletní sadu nebo prokáže, že sadu odeslal. Spolupracovník nese veškeré náklady spojené s navrácením sady.

16) Pojmem aktivní prezentace partnerských nabídek se rozumí vlastní prezentace a propagace nabídek výdělečných činností smluvních partnerů provozovatele prostřednictvím inzerce nebo jiné propagace na internetu či v tisku, e-mailem, telefonicky, případně osobním kontaktem apod. Tímto způsobem si spolupracovník zajistí přísun ofrankovaných a nadepsaných obálek (dále jen "obálka"), které mu zájemci zašlou jako zpětnou reakci na jeho prezentaci.

17) Předmětem prezentace je nyní 12 aktuálních nabídek samostatně výdělečných činností s manuálním, administrativním zaměřením, práce na PC, přes internet a další nabídky, které jsou propagovány a distribuovány na 6 barevných letácích velikosti A4. Provozovatel byl partnerskými firmami smluvně pověřen k reklamě, propagaci a distribuci příslušných nabídek výdělků a k nim tiskových podkladů obsahující podrobné popisy, pokyny, podmínky, formuláře a kontaktní údaje na odpovědné firmy. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit seznam prezentovaných nabídek, o takové změně je však povinen spolupracovníka informovat.

18) Provozovatel vyplácí odměnu 8,50 Kč až 15,50 Kč za každou naplněnou obálku, dodanou podle smluvních podmínek. Odměňování je motivačního charakteru, tzn. čím více naplněných obálek za měsíc spolupracovník dodá, tím vyšší je odměna za každou z nich.

19) Částka 990,- Kč je účtována ve formě vratné platby, podmínky refundace jsou uvedeny ve smlouvě o spolupráci, která je nedílnou součástí příslušné sady. Platba bude spolupracovníkovi vrácena pouze při dosažení na první vyplacenou odměnu - již při dodání 51 kusů naplněných obálek za jeden kalendářní měsíc.

20) Spolupracovník je nezávislý subjekt, nestává se zaměstnancem provozovatele, práci bude vykonávat jako osoba samostatně výdělečně činná. Provozovatel nezaručuje stálý příjem ani žádný výdělek, výsledky jsou individuální a závisí zejména na vlastní aktivitě, iniciativě a úsilí spolupracovníka a také na aktuální poptávce na trhu po nabídkách daného charakteru. Uváděný výdělek je pouze orientační a kalkulace vychází z teoretického výpočtu. Spolupracovník je v systému registrován jako dodavatel naplněných obálek, provozovatel je odběratelem za účelem výkupu naplněných obálek, kontroly a následného rozesílání na koncové adresy příjemců.

21) Provozovatel je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný ŽÚ. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. K mimosoudnímu řešení sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, web: www.coi.cz. Provozovatel a spolupracovník se dohodli, že veškeré nejasnosti či spory budou v prvé řadě řešit vzájemnou dohodou.

22) Podmínky jsou závazné, spolupracovník proto provedenou a uhrazenou registrací s uvedenými podmínkami souhlasí bez jakýchkoliv výhrad. Formulář obsahuje klauzuli o souhlasu s těmito podmínkami.

23) Obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 31. 3. 2023.

Dokumenty ke stažení

PDF verze ke stažení: Obchodní podmínky
Náhled dokumentů: Smlouva o spolupráci
Vzorový formulář: Odstoupení od spolupráce

Ochrana osobních údajů

1) Provozovatel, jakožto správce osobních údajů, postupuje při zpracování osobních údajů spolupracovníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

2) Osobními údaji se rozumí všechny nezbytné údaje zadané při vyplňování formuláře, zejména jméno a příjmení, dodací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a IP adresa (dále jen "osobní údaje").

3) Zákonným důvodem a účelem zpracování osobních údajů je vyřízení registrace a plnění smlouvy o poskytnutí služeb mezi provozovatelem a spolupracovníkem dle čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4) Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí doby uchovávání provozovatel osobní údaje vymaže. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické databázi provozovatele za použití automatizovaných způsobů zpracování, případně v písemné podobě.

5) Provozovatel bude osobní údaje zpracovávat sám nebo prostřednictvím třetích osob v souladu s platnými právními předpisy při zachování principu korektnosti, transparentnosti a ochrany zájmů a práv subjektu údajů. Provozovatel může předat osobní údaje také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to partnerům zajišťující přepravu a podílející se na realizaci platby (Česká pošta, Česká spořitelna). Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6) Spolupracovník má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně jejich omezení. Dále má právo na přenositelnost osobních údajů, na informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, vysvětlení ohledně zpracování a případně vznést námitku proti zpracování. Spolupracovník má právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adrese Provozovatele nebo elektronicky na e-mailu vydelek@obalky-vydelek.cz a také podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (ÚOOÚ).

7) Provozovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a také přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě obvyklým stanoveným způsobem. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Informace o firmě

Na trhu působíme od roku 2009, předmětem podnikání je zprostředkování obchodu a služeb, reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení.

Kontaktní a korespondenční adresa: TOVEL Profit - Tomáš Velcl, P. O. Box 1, Šumperk, 78701.

Kontaktní e-mail: vydelek@obalky-vydelek.cz, obalky-vydelek.cz@email.cz.

Sídlo firmy a provozovatel webu: Tomáš Velcl, Nový Malín 625, 788 03 Nový Malín, IČO: 74855093 (subjekt zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Šumperk pod č.j. 27574/2009 – www.rzp.cz).


Copyright © 2023 Všechna práva vyhrazena
Doporučujeme: Nabídka práce, Práce na doma